INNOWACYJNOŚĆ

REWITALIZACJA MIASTA

ZYSKI DLA BUDŻETU

Potrzeby miasta

Prezentacja Hyperview - spółki kapitałowej Proximus powołanej do realizacji zadań dla sektora samorządowego.

Zgłoś swój pomysł

Zapraszamy wszystkich do zgłaszania pomysłów dotyczących poprawy życia w mieście.

Innowacyjność

Nowe technologie

Na rozwoju dzisiejszych polskich miast w coraz większym stopniu ważą efekty dialogu pomiędzy strukturami samorządowymi a mieszkańcami uczestniczącymi w oficjalnych formach partycypacji (budżety obywatelskie, inicjatywy dzielnic), organizującymi się w ruchy pozarządowe czy indywidualnie i spontanicznie wyrażającymi swoje potrzeby. Na potrzebach miast chcemy koncentrować uwagę odwiedzających naszą stronę i to zarówno potrzebach dobrze uświadomionych, które znalazły już usankcjonowane prawem formy zaspokajania, jak i nowych pomysłach, na przykład wychodzących z prób przywracania przestrzeniom miejskim ich funkcji, walorów użytkowych i estetycznych.

Przestrzeń wymiany doświadczeń i kierunki poszukiwania nowych rozwiązań dla miast proponujemy orientować według trzech osi:

 • topografia miasta i jej związki z różnymi formami aktywności mieszkańców
 • infrastruktura miejska i nowe technologie
 • miejskie modele funkcjonowania

Na styku tych trzech wymiarów będziemy umieszczali bardziej dookreślone obszary problemowe, przykładowo

 1. Logistyka miejska, logistyka społeczna
 2. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenach miejskich
 3. Odzyskiwanie wspólnej przestrzeni
 4. Miasto dla pieszych
 5. Zielone ulice
 6. Obwodnice, ulice równoległe, sieci ścieżek i dróg
 7. Metody monitorowania i poprawa jakości powietrza
 8. Przyroda w mieście
 9. Mozaika kultur, integracja nie niszcząca różnorodności
 10. Zycie nocne miasta
 11. Taniec na ulicy
 12. Standaryzacja w mieście: porządek i efektywność czy koszmar
 13. Powiększanie masy podatkowej i uszczelnianie poboru
 14. Aktywizacja osób starszych
 15. Alternatywy dla osób uzależnionych od mediów: telewizji, Internetu; gier komputerowych
 16. Przyroda w mieście
 17. Formy osadnictwa, miejsce i funkcje rubieży sąsiedztwa
 18. Sieci nauki i pracy
 19. Urbanistyka (architektura) partycypacyjna
 20. Sieci zakupów
 21. Węzły aktywności
 22. Obecność starszego pokolenia
 23. Dzieci w mieście
 24. Społeczność nastolatków
 25. Projekty społeczne
 26. Uniwersytet, ratusz jak bazar
 27. Bramy do miasta
 28. Rowery, Urządzenia Transportu Osobistego
 29. Mikro transportu lokalnego
 30. Ekonomia współdzielenia a zaspokajanie potrzeb mieszkańców

Jeżeli odnajdujecie Państwo w przytoczonych określeniach nazwy i pojęcia z prac Christophera

Alexandra (np. A Pattern Language Oxford Uniwersity Press !977, tłum. Polskie Język Wzorców, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2008) to nieprzypadkowo. Chcemy iść tą utartą ścieżką, jednak ze świadomością, że potrzeby nowoczesnego miasta zwracają nas również w stronę technologii i nowych/ przywołanych z przeszłości form życia wspólnotowego.

 E-Pionier

Z myślą o rozwoju innowacyjności stworzyliśmy Akcelerator Technologii Informatycznych PIONIER Sp. z o.o.

ATI Pionier

Akcelerator Technologii Informatycznych PIONIER Sp. z o.o. został powołany do życia w celu realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.3 „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Specjalizacja Branżowa Akceleratora

Misją Akceleratora jest realizacja projektów zmierzających do rozwiązania aktualnych problemów miast i aglomeracji, istotnych społecznie lub gospodarczo. W tym celu zostaną wykorzystane nowoczesne narzędzia z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), w tym również z obszaru tzw. Internetu rzeczy (ang. Internet of Things, IoT).

Wśród tematów opracowywanych przez Akcelerator jako rozwiązania systemowe znajdują się między innymi:

 • Modelowe Smart City – opracowanie modelowego rozwiązania zarządczego w koncepcji „Smart City” dopasowanego do miasta średniej wielkości,
 • usprawnienie płynności ruchu na drogach dojazdowych oraz rozwiązanie problemów zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc parkingowych dla turystów w małych miejscowościach turystycznych,
 • wpływ inwestycji publicznych oraz komercyjnych na powstawanie w ich wyniku zjawisk pozytywnych lub potencjalnie negatywnych dla miasta i jego społeczności.

Więcej szczegółów dotyczących Akceleratora można znaleźć pod adresem: atipionier.pl

Wypełnij ankietę

Wypełnienie ankiety pozwoli nam ocenić Państwa stopień przygotowania do realizacji zadań wynikających z ustawy o IIP i jednocześnie pozwoli na wspólne opracowanie listy niezbędnych do wykonania czynności w tym zakresie.

Wypełnioną ankietę prosimy przesłać na adres: smartcity@proximus-it.pl

Rewitalizacja miasta

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.”

Proces należy zacząć od wyznaczenie obszarów kryzysowych. Dokonać tego można między innymi poprzez analizę zgromadzonych informacji.

Proponujemy pomoc w poniższym zakresie:

 • Opracowanie standardu gromadzenia danych;
 • Ocena zgromadzonych informacji
 • Wybór rejestrów pozwalających na wyznaczenie obszarów zdegradowanych (bezrobocie, ubóstwo, przestępczości, niski poziom edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym)
 • Wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
 • Opracowanie i wdrożenie systemu pozwalającego na przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji a w szczególności wsparcie procesu partycypacji społecznej (konsultacje społeczne)
 • Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR)

Źródło: USTAWA z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji

Przykładem nowoczesnego spojrzenia na rewitalizacje miast są projekty wdrożeń Inteligentnego systemu monitoringu.

Proximus S.A. realizuje projekty wdrożeń Inteligentnego  Systemu Monitoringu i Analizy. Zautomatyzowane przetwarzanie danych pochodzących z monitoringu wizyjnego znacząco przyczynia się do zwiększenia efektywności działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w mieście.

Rozwiązanie to stanowi wymierną wartość dla regionu, usprawniając komunikację, a przede wszystkim wprowadzając realną współpracę pomiędzy policją, strażą miejską, oraz wszelkimi służbami ratownictwa.

System bazujący na technologii IBM, automatycznie identyfikuje i powiadamia o niebezpiecznych sytuacjach, rejestrując równocześnie informacje o funkcjonowaniu przestrzeni miejskiej, w tym jakości i dostępności usług publicznych, aktywności, mobilności mieszkańców itp.

System zapewnia dostęp do bieżących informacji, wymagających reakcji ze strony służb, natomiast dzięki analizom danych historycznych daje nowe możliwości działań prewencyjnych oraz pozwala na proponowanie poprawy działań w  przestrzeni publicznej.

Ogromną zaletą rozwiązania jest unifikacja i standaryzacja archiwum wideo. Dodatkowo, system funkcjonuje jako otwarta platforma integracji nowych źródeł danych miejskich np. systemów pogodowych, środowiskowych, czujników poziomu wody, sieci infrastruktury mediów miejskich czy udostępniania usług dla komunikacji z mieszkańcami.

Jakie wartości wynikają z tego dla zarządzających miastem, a jakich korzyści mogą spodziewać się jego  mieszkańcy?

Po pierwsze – inteligentna analityka monitoringu wideo podnosi poziom bezpieczeństwa ludzi oraz infrastruktury w wyznaczonej przestrzeni, oraz zmniejsza częstotliwość uszkodzeń mienia publicznego czy kradzieży. System automatycznie powiadamia służby miejskie o porzuconych pakunkach lub dewastacjach miejskiego mienia jak i bez względu na to czy są to ludzie, pojazdy, zwierzęta czy przedmioty, rozpoznaje nietypowe dla nich zachowania.

Po drugie – system inteligentnego monitoringu automatycznie powiadamia odpowiednie służby miejskie, o wypadku lub innym niepożądanym zdarzeniu. W inteligentny sposób analizuje informacje o nagromadzeniu się grupy osób w dowolnej przestrzeni publicznej jak na przykład dworzec, lotnisko, przystanek, tory kolejowe czy rynek i informuje na przykład o zaczepianiu lub nagabywaniu.

Po trzecie – służby miejskie odpowiednio szybko i w skoordynowany sposób reagują na zdarzenia analizowane i podawane przez system, co pozwala uniknąć wielu zagrożeń. Przykładowo, system automatycznie poinformuje służby o sytuacji często powtarzającego się wkraczania na jezdnię w miejscu, gdzie samochody przejeżdżają ze znaczną prędkością.

Po czwarte – informacje o wybranych zdarzeniach (np. o utrudnieniach komunikacyjnych) będą mogły być przekazane mieszkańcom. Natomiast w przyszłości, mieszkańcy mogą otrzymywać informacje w czasie rzeczywistym o sytuacji w mieście. Służby drogowe, straż lub policja mogą przesłać mieszkańcom informacje (za pomocą smartfonów lub systemów komunikacji publicznej) o opóźnieniu autobusu, korkach, kolizjach i  wypadkach, również ze wskazaniem alternatywnych tras przejazdu.

Pomagamy:

 • zwiększyć skuteczność wykrywania wykroczeń
 • przeciwdziałać sytuacjom mogącym prowadzić do powstawania zagrożeń
 • automatycznie generować wskaźniki i zestawienia przewidziane w projekcie Ustawy o MW
 • zwiększyć stabilność techniczną i niezawodność infrastruktury ICT
 • zmniejszyć koszty utrzymania Centrów obserwacyjnych
 • zmniejszyć koszty utrzymania infrastruktury sieciowo-serwerowej
 • zintegrować systemy zarządzania bezpieczeństwem, zarządzania kryzysowego, sterowania ruchem, oświetlenia miejskiego, monitoringu zanieczyszczeń, stanu wałów rzecznych, warunków pogodowych itp.
 • zapewnić bezpieczne i skoordynowane kanały komunikacji pomiędzy służbami
 • posiadać bieżące informacje statystyczne dotyczące planowania transportu i sterowania ruchem
 • wesprzeć działania obserwatorów i dyżurnych poprzez zastosowanie automatycznych procedur operacyjnych
 • zapewnić automatyczne wsparcie raportowania jakości działania służb
 • zapobiegać powtarzaniu się komunikatów o tym samym zdarzeniu
 • zintegrować informacje z różnych źródeł dla potwierdzenia wiarygodności komunikatów
 • zapewnić ochronę prywatności osób i zapisów GIODO
 • otrzymywać analizy graficzno-statystyczne dotyczące przebywania i przemieszczania się osób
 • monitorować i przewidywać zachowania dużych i zorganizowanych grup (pochody, zgrupowania)
 • posiadać możliwość mapowania rozmieszczenia i dostępności zasobów w danych obszarach
 • mieć możliwość kształtowania specjalizacji obserwatorów na poziomie rejonów miasta/ i lub rodzajów zdarzeń
 • stosować hierarchię zdarzeń co do stopnia zagrożenia i pilności interwencji
 • radykalnie skrócić czas przeszukiwania materiału archiwalnego podczas czynności dochodzeniowych
 • stosować możliwość wyszukiwania obiektów i sytuacji na podstawie złożonych kryteriów
 • tworzyć wielkie zbiory danych archiwalnych zawierających opisy zdarzeń do dowolnych analiz
 • pozyskiwać dane trendów np. pod kątem kształtowania pożądanych wzorców mobilności
 • analizować obszary aktywności mieszkańców, tworzyć mapy aktywności miasta
 • dostarczać danych inwestorom, biznesowi i nauce do odpowiedniego wykorzystania
 • zapobiegać terroryzmowi
 • identyfikować źródła hałasu, zanieczyszczeń powietrza (zapylenie,CO2) i niskiej emisji
 • tworzyć dokumentacje obrazową stanu bezpieczeństwa drogowego i bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej

Zyski dla budżetu

Jak pozyskać dodatkowe wpływy do budżetu?

Oferujemy bezpłatne konsultacje.

Wypełnienie poniższej ankiety pozwoli nam ocenić Państwa stopień przygotowania do realizacji zadań wynikających z ustawy o IIP i jednocześnie pozwoli na wspólne opracowanie listy niezbędnych do wykonania czynności w tym zakresie.

Ponadto na podstawie uzyskanych informacji będziemy w stanie pomóc Państwu udowodnić, że budowa tego typu jak proponowane przez nas rozwiązań może przynieść korzyści finansowe.

Wypełnioną ankietę prosimy przesłać na adres: smartcity@proximus-it.pl

Eksperci

Wojciech Jeszka

Wojciech JeszkaDyrektor Centrum Kompetencyjnego, Produktów dla Sektora Samorządowego

Absolwent Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, studiów podyplomowych w zakresie Systemów Informacji Geograficznej prowadzonych na

Absolwent Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, studiów podyplomowych w zakresie Systemów Informacji Geograficznej prowadzonych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej, studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Projektem w Ramach Funduszy Strukturalnych UE w Szkole Głównej Handlowej. Geodeta uprawniony, posiadacz certyfikatu konsultanta ds. INSPIRE. Od 2000 r. pracownik Wydziału Geodezji Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Od 01.10.2006 roku kierownik Referatu Systemu Informacji o Terenie. Od 01.01.2009 roku zastępca naczelnika wydziału geodezji. Od 01.09.2011 roku naczelnik wydziału geodezji. Brał udział w pracach Grupy Roboczej LUMASEC i LC-FACIL programu URBACT II. Organizator wielu konferencji o tematyce IIP (m. in. GISDAY 2011 - Europejski Dzień Systemów Informacji Geograficznej). Pomysłodawca większości rozwiązań funkcjonujących w ramach Bytomskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (http://sitplan.um.bytom.pl/iuip/)

Więcej
Krzysztof Kardaś

Krzysztof KardaśDyrektor R&D, Sektor Administracji Samorządowej

Jest absolwentem matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego od początku swej kariery zawodowej związanym z branżą IT. Od 1993 r. w Prokom SA, od 2007 r.,

Jest absolwentem matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego od początku swej kariery zawodowej związanym z branżą IT. Od 1993 r. w Prokom SA, od 2007 r., kiedy firma stała się częścią Asseco Poland SA, jako wiceprezes zarządu. Następnie związany z IBM Polska, integratorem Atena, od 2014 z firmą Hyperview. Jego zainteresowania i doświadczenie zawodowe obejmują szereg dyscyplin: systemy zarządzania bazami danych, procesami, Business Intelligence, integracji danych i procesów, architektura oparta na usługach, rozwiązania teleinformatyczne stosowane w przemyśle i administracji, systemy wspomagania dowodzenia oraz inteligentne miasta. W tej dziedzinie zajmował się systemami zarządzania w bezpieczeństwie publicznym, zarządzania kryzysowego, inteligentnego zarządzania transportem oraz budową modeli diagnostycznych i predykcyjnych.

Więcej
Iwona Łaskawiec

Iwona ŁaskawiecDyrektor Zarządzający Sprzedażą, Sektor Administracji Samorządowej

Wykształcenie: Mgr matematyki (Uniwersytet Śląski), Podyplomowe Studia w zakresie Zarządzania Projektami oraz Zarządzania i Marketingu, kurs członków

Wykształcenie: Mgr matematyki (Uniwersytet Śląski), Podyplomowe Studia w zakresie Zarządzania Projektami oraz Zarządzania i Marketingu, kurs członków Rad Nadzorczych, liczne kursy i szkolenia z zakresu technik sprzedaży, marketingu i Prawa zamówień publicznych. Posiada poświadczoną znajomość metodyk zarządzania projektami -certyfikat PRINCE2 Practitioner. Doświadczony manager oraz specjalista w obszarze zarządzania projektami. Od blisko 30 lat związana z branżą informatyczną specjalizuje się w zarządzaniu dużymi zespołami handlowymi i wdrożeniowymi. Kierowała zespołami realizującymi złożone projekty informatyczne głównie dla klientów z sektora administracji publicznej. Pełniła funkcje kierownicze i była odpowiedzialna za realizację celów sprzedaży do sektora public w firmach takich jak: Unizeto Technologies, Siemens, MiCOMP, Emax czy PositivePro.

Więcej
Piotr Wyroślak

Piotr WyroślakBusiness Solution Manager, Sektor Administracji Samorządowej

Znawca tematyki systemów CAD, GIS i zarządzania infrastrukturą informacji przestrzennej. Łącznie ponad 20 lat doświadczenia zdobytego w administracji

Znawca tematyki systemów CAD, GIS i zarządzania infrastrukturą informacji przestrzennej. Łącznie ponad 20 lat doświadczenia zdobytego w administracji samorządowej oraz biznesie. Posiada szerokie doświadczenie projektowe m.in. jako kierownik projektów. Specjalista w stosowaniu prawa zamówień publicznych z doświadczeniem gromadzonym jako zamawiający i wykonawca. Był architektem kilku regionalnych i miejskich systemów informacji przestrzennej, oraz pierwszej mapy numerycznej miasta stworzonej w Libii. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, artykułów prasowych i referatów prezentowanych m.in. na konferencjach krajowych i w USA.

Więcej

Partnerzy

Partner Strategiczny

Systemy pamięci masowych z rodziny IBM Storwize, w których stosowane jest oprogramowanie IBM Spectrum Virtualize™, to hybrydowe, elastyczne rozwiązania o wspólnym zestawie funkcji i narzędzi do zarządzania. Wbudowane mechanizmy, takie jak Real-time Compression i technologia Easy Tier optymalizują wykorzystanie pamięci masowych flash i dysków twardych, zapewniając rewelacyjną efektywność i wysoką wydajność. W skład rodziny Storwize wchodzi szereg różnych systemów o wyrafinowanych możliwościach, które charakteryzują się łatwością wdrożenia i pomagają rozwijającym się przedsiębiorstwom zachować kontrolę nad kosztami.

IBM - Korzyści ze stosowania storwize

Natomiast, rozwiązania IBM Power Systems, stworzone w oparciu o technologie otwarte i przeznaczone do zastosowań o newralgicznym znaczeniu, obejmują serwery zaprojektowane do pracy z wielkimi zbiorami danych, które są zoptymalizowane, bezpieczne i zdolne adaptować się do nowych wymagań biznesowych. Umożliwiają wyjątkowo ekonomiczne przetwarzanie w chmurze, są bezpieczne, otwarte i wykorzystują innowacje powstające w coraz bogatszym ekosystemie, który zapewnia szeroki wybór aplikacji i sprzyja optymalizacji.

System dyskowy IBM All Flash 9,6 TB

System dyskowy IBM All Flash 19,2 TB


Kontakt

Izabella KozłowskaPROGRAM I WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI

+48 32 200 01 34

izabella.kozlowska@proximus-it.pl

Magda ĆwielągSPRAWY ORGANIZACYJNE

+48 32 200 01 34

magda.cwielag@proximus-it.pl

Piotr WyroślakKONTAKT Z UCZESTNIKAMI, SEKTOR ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

+48 728 40 33 66

piotr.wyroslak@proximus-it.pl

Proximus S.A.

ul. Ligocka 103

40-568 Katowice